Viden om Allergi Medicin

Vaccination mod COVID-19

Mange kontakter Astma-Allergi Danmarks Rådgivning med spørgsmål om vaccinerne mod COVID-19. Vi har her samlet de vigtigste ting, du skal vide i forhold til vaccination.

Hvornår bliver jeg indkaldt til vaccination? 

Vaccinerne prioriteres efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Her er der fokus på minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19, minimering af smittespredning og epidemikontrol og sikring af samfundskritiske nøglefunktioner. Alder er den største enkeltstående risikofaktor.

Det betyder, at man vaccinerer efter følgende prioriterede rækkefølge:

1. Personer som bor i plejebolig mv.

2. Personer med alder ≥ 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp

3. Personer med alder ≥ 85 år

4. Personale i sundheds- og ældresektoren samt udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.

Efter den 19. marts 2021 vil der desuden gælde, at den behandlende læge skal vurdere, at vaccination ikke kan afvente de 1-3 måneder, hvor du ellers vil blive tilbudt vaccination efter rent alderskriterium.

7. Personer med alder 80-84 år

8. Personer med alder 75-79 år

9. Personer med alder 65-74 år

10. Underopdeles efter alder

 • 10 A/ Personer på 60-64 år (fødselsårgang 1957-1961)
 • 10 B/ Personer på 55-59 år (fødselsårgang 1962-1966)
 • 10 C/ Personer på 50-54 år (fødselsårgang 1967-1971)
 • 10 D1/ Personer på 16-19 år + 45-49 år (fødselsårgang 1972-1976 og 2002-2005)
 • 10 D2/ Personer på 20-24 år + 40-44 år (fødselsårgang 1977-1981 og 1997-2001)
 • 10 D3/ Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996)
 • 10 D4/ Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991)

Ændringer vedr. målgruppe 5
Sundhedsstyrelsen vurderer at alle i målgruppe 5 er enten visiteret, inviteret eller vaccineret. Derfor sker der en betydelig opstramning og præcisering af kriterierne da Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er meget væsentligt, at vacciner generelt prioriteres til ældre over 65 år.

Mener du at du har særlig øget risiko for et alvorligt forløb (se nedenfor) og burde være visiteret i målgruppe 5, men er du usikker på om det er sket, skal du kontakte din behandlende læge for en vurdering og for information om, om du er indstillet til fremskyndet vaccination.

Hvis du af din behandlende læge/egen læge har fået oplyst, at du er visiteret til vaccination via målgruppe 5, men endnu ikke har modtaget en invitation, kan du henvende dig til den regionale hotline. Her vil bemandingen i den pågældende hotline og/eller evt. patientvejleder følge op.

Telefonnumre til de regionale hotlines:
• Region Hovedstaden: 38 66 00 00
• Region Sjælland: 70 20 42 22
• Region Syddanmark: 99 44 07 17
• Region Midtjylland: 70 23 24 15
• Region Nordjylland: 97 64 84 63

Fra 19. marts 2021 skærpes kriterier for henvisning af personer i gruppe 5 med følgende tillæg til hidtidige kriterier:
Du skal være under 65 år, da personer på 65 år eller ældre meget snart kan forvente at blive inviteret efter rent alderskriterium.
Der skal foreligge konkret lægefaglig vurdering af, at din prognose vil forringes væsentligt, hvis vaccination afventer de 1-3 måneder, indtil du ellers ville blive tilbudt vaccination efter rent alderskriterium.
Helhedsvurderingen skal fortsat inddrage alder, særligt alder mellem 50 og 64 år, men skal derudover desuden inddrage overvejelser om den samlede byrde af faktorer, der yderligere øger risikoen for et alvorligt forløb med fx indlæggelse og død ved COVID-19, herunder meget svær sygdom, flere samtidige sygdomme og/eller udtalt polyfarmaci samt svært nedsat funktionsevne.


Der er sket en sammenlægning af de tidligere målgrupper 10, 11 og 12 med prioritering efter alder.
Gruppen omfatter alle mellem 16 og 64 år, som ikke er omfattet af gruppe 1-6.
Ændringen betyder, at personer som er yngre end 60, kan forvente at få tilbudt vaccination lidt senere end ellers planlagt, mens personer som er ældre end 60 år vil få tilbudt vaccination lidt før. Tidsmæssigt forventes at der vil være tale om mindre udskydelser.

Læs evt. mere i dette notat fra Sundhedsstyrelsen: Justering af målgrupper i vaccinationsindsatsen mod COVID-19

På nuværende tidspunkt er BioNTech-Pfizer’s vaccine Comirnaty® og COVID-19 Vaccine Moderna® i brug i Danmark, og nedenstående omhandler derfor disse.
AstraZeneca/Vaxzevria indgår ikke længere som en del af vaccinationsindsatsen, men oplysninger om vaccinen kan stadig findes herunder.
Det samme kan oplysninger om COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), som begge indgår i Tilvalgsordningen.

 

”Særlig øget risiko” eller ”Øget risiko” 

Generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 være en mindre delmængde af patienter der er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 og har aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af sygdom. Men det vil altid bero på en individuel lægelig vurdering.

Du er vurderet til at være i ”øget risiko” for et alvorligt forløb, hvis du er:

Voksne med svær astma:

 • Patienter i biologisk behandling (medicin der indsprøjtes: Benralizumab, Dupilumab, Reslizumab, Mepolizumab eller Omalizumab), hvor astma ikke er velkontrolleret
  eller
 • Patienter hvor lungefunktionen er lav (FEV1 < 70 %) .
  eller
 • Patienter i fast behandling med prednisolon tabletter
  eller
 • >1 behandlingskrævende forværring inden for 12 måneder (med behov for lægekontakt og brug for fx prednisolon tabletter)


KOL-patienter med svær KOL:

 • Patienter med lav lungefunktion (FEV1 < 50 %)
  og/eller
 • >1 hospitalsindlæggelse inden for 12 måneder
  og/eller
 • >= 2 behandlingskrævende forværringer inden for det seneste år (med behov for lægekontakt og brug for fx prednisolon tabletter)
 • Patienter med hjemme-ilt eller hjemme-NIV-behandling

Hvem vaccineres ikke 

Følgende tilbydes ikke i første omgang vaccine, da vaccinerne ikke er undersøgt til disse grupper: 

 • Børn under 12 år  

Hvem skal henvise dig til vaccination? 

Visitation til vaccination i målgruppe 5 og 6 sker via behandlingsansvarlige læge, der efter en konkret sundhedsfaglig risikovurdering, indsender liste med CPR-nr. på borgere, der tilbydes og ønsker vaccination, hvorefter der kommer indkaldelse via E-boks.

Efter 19.3.21 vil vaccination ordineres som led i aktuel sygehusbehandling, hvorfor vurderingen foretages samtidigt med, at der i øvrigt er planlagt status, samtale, opfølgning m.v. som led i behandlingsforløbet.

For de få patienter, som ikke har et åbent sygehusforløb, eller ikke har planlagt ambulant besøg m.v. inden for de næste par måneder, gælder:

Patienter på 50 til 64 år (fødselsårgange 1957-1971 inkl.) kan henvises, hvis de ikke har et åbent sygehusforløb eller ikke har planlagt sygehuskontakt senest den 16. april 2021.
Patienter under 50 år (fødselsårgang 1972 og yngre) kan henvises, hvis de ikke har et åbent sygehusforløb eller ikke har planlagt sygehuskontakt senest i uge 35 2021.
Henvisende læge sender begrundelse for, hvorfor fremskyndet vaccination er nødvendig med udgangspunkt i kriterier for gruppe 5, herunder prognose, og regionen foretager lægefaglig vurdering med henblik på visitation til vaccination.

Hvilke bivirkninger kan man opleve? 

Som ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjælden forekomst af kraftige allergiske reaktioner, herunder såkaldte anafylaktiske reaktioner, som kan være alvorlige og føre til livstruende situationer, hvis de ikke behandles omgående.

Milde, forbigående bivirkninger er almindelige efter vaccination og oftest helt ufarlige.
Det kan fx være:

 • rødme og hævelse ved indstiksstedet
 • hovedpine
 • træthed
 • let feber
 • led- og muskelømhed
 • kvalme

Man behøver som borger ikke at kontakte sin læge, hvis man oplever ovenstående symptomer. Hvis man fx får let feber, er det udtryk for, at immunsystemet reagerer.

Hvis man som borger derimod oplever alvorlige symptomer, efter man er blevet vaccineret, bør man kontakte sin læge. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller evt. andre forhold.

Lægen har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Man kan også selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via ”Meld en bivirkning ved COVID-19-vaccine for borgere”.

Vil du vide mere om vacciner mod COVID-19, så læs mere hos Lægemiddelstyrelsen

Er du utilpas eller i tvivl om dine symptomer, så bør du altid rådføre dig med en læge.

De enkelte vacciner

Over 3,7 mio. danskere er færdigvaccineret med BioNTech-Pfizer’s Comirnaty.
Lægemiddelstyrelsen har frem til 12. oktober 2021 behandlet 9.562 indberetninger om formodede bivirkninger ved Comirnaty. 6.305 af de behandlede indberetninger omhandler formodede bivirkninger efter 2. vaccination.
De fleste indberettede formodede bivirkninger er ikke-alvorlige og omhandler hovedsageligt kendte, milde og forbigående bivirkninger.
Lægemiddelstyrelsen har vurderet 177 indberetninger om kraftige allergiske reaktioner efter vaccination. 139 af disse vurderes at være relateret til vaccinen og alle var forbigående. I 87 af de 139 tilfælde krævede reaktionerne behandling og efterfølgende observation af personalet på vaccinationsstedet eller i andet regi. For andre medførte symptomerne en kort indlæggelse til observation på hospitalet.

Over 580.000 danskere er færdigvaccineret med COVID-19 Vaccine Moderna / Spikevax.
Lægemiddelstyrelsen har frem til 12. oktober behandlet 4.616 indberetninger - heraf 1.368 efter anden vaccination - om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine Moderna / Spikevax.
De fleste er ikke-alvorlige og omhandler hovedsageligt kendte, milde og forbigående bivirkninger.
Herudover 32 tilfælde af allergiske reaktioner, hvor af 23 vurderes til at være relateret til vaccinen. Alle reaktioner var forbigående.

Over 151.500 danskere er vaccineret med COVID-19 Vaccine Astra Zeneca / Vaxzevria.
Heraf har 1.700 fået anden dosis af vaccinen.
Lægemiddelstyrelsen har frem til 12. oktober behandlet 3.982 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine Astra Zeneca / Vaxzevria.
De fleste er ikke-alvorlige og omhandler hovedsageligt kendte, milde og forbigående bivirkninger.
Der er behandlet 31 indberetninger af kraftige allergiske reaktioner. Heraf vurderes de 26 at være relateret til vaccinen. I 19 af de 26 sager krævede reaktionerne behandling og efterfølgende observation af personalet på vaccinationsstedet eller i andet regi. I nogle af disse sager medførte symptomerne en kortvarig indlæggelse til observation på hospitalet. 

Over 47.500 danskere er vaccineret med COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) og er dermed færdigvaccineret.
Lægemiddelstyrelsen har frem til 12. oktober behandlet 416 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson).
De omhandler hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger.
Der er behandlet 2 indberetninger af kraftige allergiske reaktioner. Begge er vurderet til at være relateret til vaccinen. I begge tilfælde medførte reaktionerne en kortvarig indlæggelse, hvoraf et tilfælde krævede behandling.
I Danmark anvendes COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) p.t. ikke i det generelle vaccinationsprogram.

Jeg har allergi, kan jeg vaccineres? 

Her kan du læse om de vacciner som indgår (eller har indgået) i det officielle vaccinationsprogram.
Ønkser du at vide mere om de vacciner som er tilgængelige i Tilvalgsordningen, så se længere nede.

Ja, de fleste mennesker med allergi kan vaccineres uden øget risko.

Men har du allergi over for et af vaccinens indholds- eller hjælpestoffer, så skal du og din læge være særlig opmærksom.

BioNTech-Pfizer’s Comirnaty indeholder udover det aktive indholdsstof følgende hjælpestoffer:

 • ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1 –diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC 0315)
 • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)
 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
 • kolesterol
 • kaliumklorid
 • kalium dihydrogenfosfat
 • natriumklorid
 • dinatrium hydrogenfosfat dihydrat
 • sukrose
 • vand til injektion


COVID-19 Vaccine Moderna indeholder udover det aktive indholdsstof følgende hjælpestoffer:

 • lipid SM-102 (ioniserbare lipider, (heptadecan-9-yl 8((2 hydroxyethyl)(6 oxo 6-(undecyloxy)hexyl)amino)octanoate))
 • kolesterol
 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
 • 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 [PEG2000-DMG]
 • tromethamin
 • tromethaminhydroklorid
 • eddikesyre
 • natriumacetat
 • sakkarose
 • vand til injektionsvæsker


COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Vaxzevria indeholder udover det aktive indholdsstof følgende hjælpestoffer:

 • L-histidin
 • L-histidinhydrochloridmonohydrat
 • Magnesiumchloridhexahydrat
 • Polysorbat 80 (E 433)
 • Ethanol
 • Saccharose
 • Natriumchlorid
 • Dinatriumedetat (dihydrat)
 • Vand til injektionsvæsker

Specielt henledes opmærksomheden på indholdsstoffet polyethylenglycol (også kaldes PEG eller macrogol) og/eller polysorbat 80 og/eller poloxamer 407 (risiko for krydsallergi), som visse (allerede sensibiliserede) personer kan reagere alvorligt allergisk på og derfor ikke må vaccineres. Der findes i Danmark ca. 30-50 personer som er kendt med allergi over for macrogol.

Personer, som har haft anafylaktisk straksreaktion efter 1. vaccination, bør ikke modtage 2. vaccination og skal henvises til allergiudredning.

Personer, der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med covid-19 vacciner. Vurderingen vil især skulle fokusere på risikoen for, at patienten kunne have en ikke diagnosticeret allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol eller polysorbat 80. Det skal vurderes, om vaccination skal foregå under særligt skærpet anafylaksiberedskab på en afdeling på et sygehus, der er vant til at håndtere dette.
Den praktiserende læge kan henvise til en hospitalsafdeling med særlig viden om allergi.

Personer med mastocytose skal vurderes og vaccineres på specialafdeling med landsfunktion (Hudafdeling I og Allergicentret på Odense Universitetshospital), der har kontakten til disse patienter. Det anslås, at der findes ca. 400 voksne med mastocytose i Danmark.

Personer, der er allergiske over for fødevarer (inklusiv æg, nødder, skaldyr og jordnødder) eller pollen, dyr, husstøvmider, bi/hveps, latex, formaldehyd, aluminium eller kendt lægemiddelallergi for fx penicillin kan som udgangspunkt godt blive vaccineret.

Ingen af de godkendte vacciner er produceret på æg (som influenzavacciner ellers typisk er).
Der er heller ikke øget risiko for dig med atopisk eksem.

Er der andet jeg skal være opmærksom på?

Ved allergen immunterapi (allergivaccination) bør der gå mindst én uge mellem allergivaccination og vaccination mod COVID-19.

Ved behandling med biologiske lægemidler bør det tilstræbes, at der er mindst 7 dage mellem vaccination og behandling med lægemidlet.

Du kan læse flere spørgsmål og svar på Statens Serum Instituts hjemmeside

Vacciner i tilvalgsordning

Ved vaccination mod COVID-19 i tilvalgsordningen forstås vaccination mod COVID-19 med en vaccine, som har opnået markedsføringstilladelse fra EU-Kommissionen, men som ikke er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Du skal ikke henvende dig til egen læge ved ønske om vaccination i tilvalgsordningen, men til de firmaer der tilbyder ordningen.

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens Vejledning for vaccination mod COVID-19

I Danmark er der på nuværende to vacciner i tilvalgsordningen:

COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Vaxzevria (Indgik tidligere i det officielle vaccinationsprogram)

COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Vaxzevria indeholder udover det aktive indholdsstof følgende hjælpestoffer:
• L-histidin
• L-histidinhydrochloridmonohydrat
• Magnesiumchloridhexahydrat
• Polysorbat 80 (E 433)
• Ethanol
• Saccharose
• Natriumchlorid
• Dinatriumedetat (dihydrat)
• Vand til injektionsvæsker

COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) indeholder udover det aktive indholdsstof følgende hjælpestoffer:
• 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)
• Citronsyremonohydrat
• Ethanol
• Saltsyre
• polysorbat 80
• natriumchlorid
• natriumhydroxid
• trinatriumcitratdihydrat (Pakning med 10 hætteglas)
• vand til injektionsvæsker

Specielt henledes opmærksomheden på indholdsstoffet polyethylenglycol (også kaldes PEG eller macrogol) og/eller polysorbat 80 og/eller poloxamer 407 (risiko for krydsallergi), som visse (allerede sensibiliserede) personer kan reagere alvorligt allergisk på og derfor ikke må vaccineres. Der findes i Danmark ca. 30-50 personer som er kendt med allergi over for macrogol.

Personer, som har haft anafylaktisk straksreaktion efter 1. vaccination, bør ikke modtage 2. vaccination og skal henvises til allergiudredning.

Personer, der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med covid-19 vacciner. Vurderingen vil især skulle fokusere på risikoen for, at patienten kunne have en ikke diagnosticeret allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol eller polysorbat 80. Det skal vurderes, om vaccination skal foregå under særligt skærpet anafylaksiberedskab på en afdeling på et sygehus, der er vant til at håndtere dette.
Den praktiserende læge kan henvise til en hospitalsafdeling med særlig viden om allergi.

Personer med mastocytose skal vurderes og vaccineres på specialafdeling med landsfunktion (Hudafdeling I og Allergicentret på Odense Universitetshospital), der har kontakten til disse patienter. Det anslås, at der findes ca. 400 voksne med mastocytose i Danmark.

Personer, der er allergiske over for fødevarer (inklusiv æg, nødder, skaldyr og jordnødder) eller pollen, dyr, husstøvmider, bi/hveps, latex, formaldehyd, aluminium eller kendt lægemiddelallergi for fx penicillin kan som udgangspunkt godt blive vaccineret.
Ingen af de godkendte vacciner er produceret på æg (som influenzavacciner ellers typisk er).

Der er heller ikke øget risiko for dig med atopisk eksem.

Flere vacciner på vej 

Vil du læse mere om de godkendte vacciner, så læs mere hos Lægemiddelstyrelsen